limobus

เดินหน้าขยาย Bangkok Airport เพื่อรองรับความต้องการใช้ของผู้โดยสาร

ทราบกันดีว่าปัจจุบันการเดินทางโดยเครื่องบินนั้นได้รับความนิยมอย่างมากอย่างต่อเนื่อง จนทุกวันนี้ล้นสนามบิน เพราะนอกจากประหยัดระยะเวลาในการเดินทางแล้ว ใ…

limobus

ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดบริการ bus to Don Mueang Airport

ท่าอากาศยานดอนเมือง(ทดม.) ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยได้จัดรถ Airport LimoBus Express ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งเป็นรถบัสปรับอากาศขน…