limobus

ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดบริการ bus to Don Mueang Airport

ท่าอากาศยานดอนเมือง(ทดม.) ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยได้จัดรถ Airport LimoBus Express ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งเป็นรถบัสปรับอากาศขน…