email marketing

กระบวนการทำงานของ email marketing services

กระบวนการทำงานของ email marketing services แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. การส่งอีเมล์ การส่งอีเมล์นั้นเราจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าไปใ…